Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου: «Νέα Δεξαμενή και Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κεραμουτσίου Δήμου Μαλεβιζίου» Του έργου: «Υδροαρδευτικά Έργα και Υποστηρικτικές Μελέτες»

13 Μαρτίου, 2019

Γάζι      06/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:     492
ΑΔΑ:   Ω6ΖΡΟΡΧΖ-ΙΘ3

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) διακηρύττει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου :«ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Του έργου  «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»

συνολικού προϋπολογισμού 135.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 CPV: 45240000-1  «Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα», 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης»,

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην κατηγορία των Η/Μ ή στην κατηγορία των Η/Μ.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση και επέκταση αγωγού ύδρευσης επί δημοτικών και αγροτικών οδών  στην περιοχή του οικισμού Κεραμουτσίου Δήμου Μαλεβιζίου και κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης, που θα υδροδοτεί τον οικισμό, καθώς στην υφιστάμενη θέση, υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα τεχνικής και ιδιοκτησιακής φύσης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr. Πληροφορίες δίνονται στην Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου (τηλ.: 2810-824625) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-822964, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Π. Μπαρτσίδη. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01/04/2019  ημέρα Δευτέρα, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 05/04/2019.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 και της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-04-2019, ημέρα Πέμπτη στις 15:00μ.μ, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17-04-2019  ημέρα Τετάρτη στις 10:00π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα.

Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 254 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.700,00€ που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων (Π.Δ.Ε), Κ.Α. 2014ΕΠ00200005 ΣΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 002.

H παρούσα προκήρυξη  δημοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., καθώς και στην ιστοσελίδα www.malevizi.gr.

Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Mαλεβιζίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

 

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη Διαγωνισμού10 MB
pdf Παροχή Διευκρινίσεων Διαγωνισμού288 KB

Τελευταία τροποποίηση: 3 Απριλίου, 2019

Top