Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ»

27 Ιανουαρίου, 2020

Γάζι   24/01/2020
Αριθ. Πρωτ. : 124

Θέμα: Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ»

Για τον διαγωνισμό της αναφερόμενης στο θέμα προμήθειας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 03/02/2020 σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Όσον αφορά την περίπτωση θ) της υποπαραγράφου παράγραφο 2.2.3.3 «Λόγοι αποκλεισμού» της διακήρυξης, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας, στην περίπτωση που ο αναθέτοντας φορέας μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

                                                                                          Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

    Λιαδάκης Αναστάσιος

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Επέκτασης Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του υπάρχοντος Εξωτερικού και Εσωτερικού Δικτύου Υδροδότησης των Δ.Ε. Κρουσώνα και Τυλίσου»

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf Παροχή Διευκρινήσεων192 KB

Τελευταία τροποποίηση: 27 Ιανουαρίου, 2020

Top