Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παροχή διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.» με α/α 97006

18 Σεπτεμβρίου, 2020

 Γάζι, 18/09/2020
Αριθ. Πρωτ. : 2232

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 2232/17-09-2020 εγγράφου της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την παροχή διευκρινήσεων του αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υποπερίπτωση 5, της περίπτωσης Β4, της παραγράφου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν οι ίδιοι, ότι οι επισκευές και συντηρήσεις όλων των αντλητικών συγκροτημάτων της ΔΕΥΑΜ θα πραγματοποιούνται μόνο με γνήσια καινούργια ανταλλακτικά που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο ή επίσημο ή εξουσιοδοτημένο διανομέα του αντλητικού συγκροτήματος. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά και τα μη καταγεγραμμένα αντλητικά συγκροτήματα.

 Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

    Λιαδάκης Αναστάσιος

 

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf Παροχή Διευκρινίσεων489 KB

Τελευταία τροποποίηση: 18 Σεπτεμβρίου, 2020

Top