Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαέροντος για την ανάθεση με τίτλο: «Διαδικτυακές υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων SMS»

2 Μαρτίου, 2021

Αρ. Πρωτ. : 393/ 02-03-21

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σε  διαδικτυακές υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων SMS, με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσιών είναι  1.550,00 € χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 62.03.04 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΜ. του έτους 2021. Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 8η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Η ανάθεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 328. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ’ αριθ. 392/02-03-2021 Τεχνικής Έκθεσης της ΔΕΥΑΜ και να συμπληρώσουν υπογράψουν και σφραγίσουν το Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και η Τεχνική Έκθεση της ΔΕΥΑΜ, παραλαμβάνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, έχουν  αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜ www.deyamalevizi.gr.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5), E-mail : deyam@deyamalevizi.gr.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ
Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ47 KB
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ50 KB
pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ68 KB

Τελευταία τροποποίηση: 2 Μαρτίου, 2021

Top