Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος και Ασφαλτομίγματος»

18 Αυγούστου, 2021

Αρ. Πρωτ. : 2027/13-08-2021
Α.Δ.Α.     : ΨΒΛΙΟΡΧΖ-Η4Π
Α.Δ.Α.Μ. : 21PROC009074782

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει  ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για τα είδη μίας ή περισσοτέρων  ομάδων, όπως προδιαγράφεται στην υπ’ αριθ. 23/2021 μελέτη της ΔΕΥΑΜ και των εγγράφων της σύμβασης.

Ενδεικτικός  προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ, της ανωτέρω προμήθειας ανά ομάδα είναι :

ΟΜΑΔΑ Α : Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15 (CPV 44114100-3)         144.550,00 €

ΟΜΑΔΑ Β : Ασφαλτόμιγμα Α.Σ.12,5 και ασφαλτικό γαλάκτωμα ΚΕ-5

(CPV 44113620-7)                                                                         55.450,00 €

Σύνολο ενδεικτικών προϋπολογισμών χωρίς ΦΠΑ : 200.000,00 €.

Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 15-01-10-0914 («Αποκατάσταση – Βελτίωση οδών πρόσβασης σε αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου»), του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021  της ΔΕΥΑΜ, με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 136597

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 18/08/2021 στις διευθύνσεις: www.deyamalevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 09/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα : 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων ηλεκτρονικής έκδοσης, υποβάλλονται στην υπηρεσία πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ήτοι 13/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού/ών χωρίς Φ.Π.Α., ανά ομάδα ειδών και ειδικότερα :

ΟΜΑΔΑ Α : 2.891,00 €

ΟΜΑΔΑ Β : 1.109,00 €

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).

Fax  επικοινωνίας : 2810 822964.

Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη Διακήρυξης4 MB

Τελευταία τροποποίηση: 18 Αυγούστου, 2021

Top