Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου είναι ο Βάμβουκας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜ:

 1. Βάμβουκας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον  Κοκκινάκη Θεοφάνη, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
 2. Μαρής Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αλμπαντάκη Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
 3. Πατεράκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Φασουλάκη Γρηγόρη, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
 4. Περισυνάκης Γρηγόρης, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παρασύρη Ευάγγελο, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας).
 5. Λυρώνη Χρύσα, Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας) ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Βογιατζή Μαρίνα – Δέσποινα, Δημοτική Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
 6. Κουβίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μερονιανάκη Χαράλαμπο, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας).
 7. Σαριδάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή Φασουλάκη Δημήτριο, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας).
 8. Μαρίνος Μαρίνος, που έχει υποδειχθεί από την συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων , σύμφωνα με το από 16/1/2024 Πρακτικό Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου με αναπληρωτή αυτού τον Φανουράκη Γρηγόρη.
 9. Μανιαδής Μηνάς, Πολιτικός Μηχανικός εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ως τακτικό μέλος και αναπληρωτής αυτού ο Μπικάκης Εύαγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός.
 10. Χαλκιαδάκης Νικόλαος, δημότης (με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης), με αναπληρωτή τον Περάκη Κων/νο.
 11. Κάβαλου Άννα, δημότισσα (με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης), με αναπληρώτρια τη Ρεράκη Αγγελική.

Θητεία

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες από τη συγκρότηση του νέου δημοτικού συμβουλίου. (παρ.3 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17, την παρ.2 του άρθρου 348 του Ν.4512/18, το άρθρο 99 του Ν.4604/19 και το άρθρο 48 του Ν.4735/2020) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.43/4835/16.01.2024)

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Δ.Σ._ΔΕΥΑΜ_2024 299 KB
Top