Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Έργα ΕΣΠΑ – Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠ Κρήτη 2014-2020
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΤΙΤΛΟΣ ΕΠΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΠΛΗΡΟΦ
5000312ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΚρήτη 2014 – 2020ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
5000312ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣΚρήτη 2014 – 2020ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
5000312ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗΚρήτη 2014 – 2020ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
5000312ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣΚρήτη 2014 – 2020ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
5000312ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΚρήτη 2014 – 2020ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
5029869ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΚρήτη 2014 – 2020ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]

Interreg

Interreg
ΚΩΔΙΚΟΣ/ MISΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΤΙΤΛΟΣ ΕΠΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΠΛΗΡΟΦ
2017ΕΠ10260017"SmartWater2020-Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών -ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" Προμήθεια και εγκατάσταση, μετρητικού συστήματος υδροδότησης και διατάξεων μέτρησης, της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Interreg V-A «Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020»ΕΤΠΑ - ΕΥΔ Ερωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ [icon name="info"]

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΕΠ Κρήτη 2014-2020
Κωδικός ΟΠΣΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΤΙΤΛΟΣ ΕΠΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΠΛΗΡΟΦ
5001225Κατασκευή εξωτερικών δικτύων υφάλμυρου και πόσιμου νερού με συνοδά έργα Μονάδας Αφαλάτωσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΥποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
5001225ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
5001352ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥΥποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Κωδικός ΟΠΣΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΤΙΤΛΟΣ ΕΠΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΠΛΗΡΟΦ
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαλεβιζίου. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαλεβιζίου.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ[icon name="info"]
Top