Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : “Αντικατάσταση υαλοπίνακα στην πρόσοψη του κτηρίου στέγασης των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.”

28 Αυγούστου, 2019

Αρ. Πρωτ. :2325/28-08-19

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προχωρεί στη λήψη προσφορών για την αντικατάσταση υαλοπίνακα στην πρόσοψη του κτηρίου στέγασης των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. (CPV 44221111-6), με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 700,00 € χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό Κ.Α.:62-07-09 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. του έτους 2019. Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 29η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 328) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ’ αριθ. πρωτ.:2312/27-08-19 Τεχνική Έκθεση της ΔΕΥΑΜ και να συμπληρώσουν υπογράψουν και σφραγίσουν το Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Η Τεχνική έκθεση της ΔΕΥΑΜ και το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» παραλαμβάνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΜ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου deya.malevizi.gov.gr και δύναται να αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλεφ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5), Fax: 2810 822964, e-mail: deyagazi@otenet.gr

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη Πρόσκλησης 1 MB

Τελευταία τροποποίηση: 29 Αυγούστου, 2019

Top