Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο:«Προμήθεια και Τοποθέτηση Νέας Μεταλλικής Δεξαμενής για την Ορθότερη Υδροδότηση της Τ.Κ. Γωνιών»

5 Ιουνίου, 2020

Αρ. Πρωτ.: 1225/05-06-2020
Α.Δ.Α. : 99ΔΦΟΡΧΖ-ΚΤΤ
Α.Δ.Α.Μ. : 20PROC006828547

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής στον οικισμό Γωνιών της Δ.Ε. Τυλίσσου για τις ανάγκες ορθότερης διαχείρισης και λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, καθώς επίσης τη διαμόρφωση και την περίφραξη του χώρου τοποθέτησης της.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως προδιαγράφονται στην υπ’ αριθ. 16/2020 μελέτη της ΔΕΥΑΜ και τα έγγραφα της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Η δαπάνη αξίας των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (23.452,99€) χωρίς ΦΠΑ. για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον κωδικό 14-04 «Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς» και τον κωδικό 11-03-00-0001 «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης» του προϋπολογισμού του έτους 2020 της ΔΕΥΑΜ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/16.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών : 23/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα : 11:00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 09/06/2020 στη διεύθυνση : www.deyamalevizi.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :

Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyagazi@otenet.gr και deyagmf@otenet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).

Fax  επικοινωνίας : 2810 822964.

Αρμόδιος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

                                                                                          Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

                                                                                             Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη Προκήρυξης1 MB

Τελευταία τροποποίηση: 5 Ιουνίου, 2020

Top