Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τίτλο:«Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων – Αποκατάσταση τομών»

2 Ιουλίου, 2020

Γάζι  02-07-2020
Αρ. πρωτ. 1460

Για έργο με τίτλο «Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων – Αποκατάσταση τομών» προϋπολογισμού 18.848,00 € με ΦΠΑ (15.200,00 € χωρίς ΦΠΑ)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ) έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 328 σχετικά με την διαδικασία της απ΄ ευθείας και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
  • Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 της ΔΕΥΑΜ (ΚΑ: 15-01-00-0015)
  • Την με αριθμό 100/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 20/2020 μελέτη με τίτλο «Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων – Αποκατάσταση τομών» και η έναρξη της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου με απ’ ευθείας ανάθεση

προχωρεί στην λήψη προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή Φθορών   Οδοστρωμάτων – Αποκατάσταση τομών». Oι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 παρ.1 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019) ή στα νομαρχιακά μητρώα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, μέχρι την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Παρασκευή Μπαρτσίδη, εσωτ. 6).

Παρακαλούμε για την αποστολή της σχετικής  προσφοράς σας.

                                                                     Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ       

                                                                      Αναστάσιος Λιαδάκης    

 

                                                    

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη Πρόσκλησης1 MB

Τελευταία τροποποίηση: 2 Ιουλίου, 2020

Top