Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση : “Προμήθεια Χυτοσιδήρων Ειδών Σωλήνων με τα εξαρτήματά τους και Υδρομετρητές”

30 Ιουλίου, 2020

Αρ. Πρωτ. : 1735/30-07-20
Α.Δ.Α. : 6ΔΩΒΟΡΧΖ-ΩΡΕ
Α.Δ.Α.Μ. : 20PROC007114364

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χυτοσιδήρων ειδών και σωλήνων με τα εξαρτήματά τους για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΜ, σε επεκτάσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης καθώς επίσης και υδρομετρητών για χρήση σε νέες συνδέσεις ακινήτων ή αντικαταστάσεις υδρομέτρων λόγω κακής λειτουργίας τους.

Προσφορές υποβάλλονται για τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων, όπως αυτά προδιαγράφονται στην υπ’ αριθ. 27/2020 μελέτη της ΔΕΥΑΜ και τα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Η δαπάνη αξίας των 16.065,10 χωρίς Φ.Π.Α. βαρύνει τον κωδικό 25-05-02 «Υλικά ύδρευσης–Αποχέτευσης-Ομβρίων» και τον κωδικό 12-04-00 «Αντικαταστάσεις-τοποθετήσεις νέων υδρομέτρων» του προϋπολογισμού του έτους 2020 της ΔΕΥΑΜ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/16.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών : 10/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 11:00 π.μ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 30/07/2020 στη διεύθυνση : www.deyamalevizi.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Ε-mail : deyagazi@otenet.gr και deyagmf@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).
Fax επικοινωνίας : 2810 822964.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη Διαγωνισμού2 MB

Τελευταία τροποποίηση: 30 Ιουλίου, 2020

Top