Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

2η Παροχή διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.» με α/α 97006

25 Σεπτεμβρίου, 2020

Γάζι   24/09/2020
Αριθ. Πρωτ. : 2317

Για τον διαγωνισμό της αναφερόμενης στο θέμα προμήθειας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30/09/2020 σας διευκρινίζουμε τα εξής:

  1. Όσον αφορά τα αναφερόμενα περί ονομαστικοποίησης μετοχών στις κατωτέρω παραγράφους της διακήρυξης, της αναφερόμενης στον τίτλο προμήθειας :

α. Παράγραφος 1.4 «Θεσμικό πλαίσιο» γίνεται αναφορά στο ν.3310/2005 (Α’ 30)

β. Παράγραφος 2.2.3.4. «…Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)…»

γ. Περίπτωση ε) της υποπαραγράφου Β.1 της Παραγράφου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» όπου γίνεται αναφορά στην υποβολή δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών.

να μην ληφθούν υπόψη από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, δεδομένου ότι η εν λόγω μικτή σύμβαση είναι μικρότερη του 1.000.000,00 € και οι  διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3310/2005 που αφορά μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, δεν χρήζουν εφαρμογής.

  1. Όσον αφορά την στήριξη στην ικανότητα τρίτων της παραγράφου 2.2.8 της διακήρυξης επισημαίνουμε ότι στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

    Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf Παροχή Διευκρινήσεων 2η195 KB

Τελευταία τροποποίηση: 25 Σεπτεμβρίου, 2020

Top