Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου: Ανακοίνωση θέσεων πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα καιρικά φαινόμενα της 09ης & 10ης Νοεμβρίου 2020

21 Δεκεμβρίου, 2020

Γάζι : 21/12/2020
Αρ. Πρωτ.:3148

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη :

 1. Τους Ν. 2190/1994 και 2527/1997 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού (ΑΣΕΠ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. γ του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των πάσης φύσεως επιχειρήσεών τους»
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου (Φ.Ε.Κ. 3062/26-09-2016) άρθρο 61 παρ 1 «Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και άλλων παροδικών υπηρεσιακών αναγκών…».
 4. Το Ν.3584/2007 άρθρο 212 με τίτλο «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες»
 5. Το Ν.2190/1994 άρθρο 20 παρ.1, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234) προβλέπεται ότι: «Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παράγραφος 1 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
 6. Το Ν.4325/2015 άρθρο 41 «…Από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007».
 7. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 11877/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΚ7Ψ46ΜΤΛΒ0ΤΝ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 Η πρόσληψη με οκτάμηνη  σύμβαση έξι εργαζόμενων με τις παρακάτω ειδικότητες και τυπικά προσόντα  :  

ΕιδικότηταΔιάρκειαΑριθμός ατόμωνΤυπικά προσόντα
Χημικός μηχανικός Π.Ε.8 μήνες1·      Δίπλωμα Ανωτάτης Πολυτεχνικής Σχολής Χημι Μέλος ΤΕΕ & Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διπλ. Μηχανικού

·      Καλή Γνώση μιας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας

·      Γνώσεις χειρισμού Η/Υ & ειδικά τεχνικών & σχεδιαστικών προγραμμάτων

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.8 μήνες1·      Δίπλωμα Ανωτάτης Πολυτεχνικής Σχολής Πολιτικού Μηχανικού & Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διπλ. Μηχανικού.

·      Καλή Γνώση μιας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας

·      Γνώσεις χειρισμού Η/Υ & ειδικά τεχνικών & σχεδιαστικών προγραμμάτων

Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.8 μήνες1
 • Απόφοιτος Ανώτατης οικονομικής Σχολής
 • Καλή Γνώση μιας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Χειριστής μηχανημάτων έργου Δ.Ε.

8 μήνες

1

Απόφοιτος ΔΕ ή ΥΕ ή Μέσης Τεχνικής Σχολής &  Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Τεχνίτης Υδραυλικός Δ.Ε.

8 μήνες

2

Απόφοιτος ΔΕ ή ΥΕ ή Μέσης Τεχνικής Σχολής & Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 1. A. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :
 2. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία 18 έως 65
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 4. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Για τη συνδρομή των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2 άρθρο 169 Ν. 3584/2007), (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

 1. B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο Δικαιολογητικών
 4. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους  δώδεκα  (12)  μήνες  από  την  υποβολή  της  αιτήσεώς  του  έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω ,δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης (δίνεται από την Υπηρεσία)
 5. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)
 6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 7. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ(π.χ. Εκκαθαριστικό ΔΟΥ).
 8. Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το πρώην Ι.Κ.Α.
 9. Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο σχετική βεβαίωση ΟΑΕΔ και η ημερομηνία έκδοσής της δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Γ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση  της  ανακοίνωσης θα  γίνει στο   Πρόγραμμα Διαύγεια του  Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος της ΔΕΥΑ  Μαλεβιζίου και του  Δήμου  Μαλεβιζίου (Γάζι) καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους στο www.deyamalevizi.gr.

Δ. ΤΟΠΟΣ    ΚΑΙ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική  αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  ηλεκτρονικά στο Γραφείο Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. (υπόψιν κ.κ. Μπορμπουδάκη Καλλιόπη) και συγκεκριμένα στο e- mail : deyagazi@otenet.gr και από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης και στον Πίνακα Ανακοινώσεων αυτής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η σχετική ανακοίνωση καθώς και υπόδειγμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.deyamalevizi.gr  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3)  εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στον πίνακα  ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και  στην  ιστοσελίδα της καθώς και  του  Δήμου Μαλεβιζίου,  δηλαδή  από  22/12/2020  έως 24/12/2020.

Για την συγκεκριμένη  δαπάνη  έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω ΚΑ  του εκτελούμενου Προϋπολογισμού  της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., έτους 2020 και αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφτούν από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021.

α) Στον ΚΑ 60-00-00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού» ποσό 750.000,00 €

β) Στον Κ.Α 60-03-00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού» ποσό 195.000,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Λιαδάκης Αναστάσιος

Τελευταία τροποποίηση: 22 Δεκεμβρίου, 2020

Top