Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Αδρανών Υλικών, Έτοιμου Σκυροδέματος και Ασφαλτομίγματος»

12 Απριλίου, 2021

Αρ. Πρωτ. : 744/12-04-2021
Α.Δ.Α.: ΡΠΠΜΟΡΧΖ-4Ν3
Α.Δ.Α.Μ. : 21PROC008450122

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : α) έτοιμου σκυροδέματος C12/15, β) 3Α λατομείου και άμμου λατομείου και γ) ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 και ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-5 για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου σε επισκευές, συντηρήσεις και επεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Προσφορές υποβάλλονται για τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων, όπως αυτά προδιαγράφονται στην υπ’ αριθ. 743/12-04-2021 διακήρυξη της ΔΕΥΑΜ και τα έγγραφα της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Η προμήθεια περιλαμβάνει την ΟΜΑΔΑ Α : «Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15» με CPV : 44114100-3, την ΟΜΑΔΑ Β «3Α λατομείου και άμμου λατομείου» με CPV : 14212200-2 και την ΟΜΑΔΑ Γ «Ασφαλτόμιγμα Α.Σ.12,5 και ασφαλτικό γαλάκτωμα ΚΕ-5» με CPV : 44113620-7.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 27.970,00 € χωρίς ΦΠΑ και θα βαρύνει τον  κωδικό 25-06-02-0003 «Οικοδομικά Υλικά- Αδρανή Υλικά» και τον κωδικό 25-06-03-0003 «Ασφαλτόμιγμα» του προϋπολογισμού του έτους 2021, και με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/16.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών : 26/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 11:00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 13/04/2021 στη διεύθυνση : www.deyamalevizi.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).

Fax  επικοινωνίας : 2810 822964.

Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη Διακήρυξης2 MB

Τελευταία τροποποίηση: 12 Απριλίου, 2021

Top