Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Χυτοσιδήρων Ειδών, Σωλήνων – Εξαρτήματα (PE) και Υδρομετρητές»

21 Απριλίου, 2021

Αρ. Πρωτ. : 756/13-04-21
Α.Δ.Α. : 9Χ7ΩΟΡΧΖ-ΞΗ0
Α.Δ.Α.Μ. : 21PROC008497967

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χυτοσιδήρων ειδών, σωλήνων και εξαρτημάτων  πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΜ, σε επεκτάσεις–αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, συντηρήσεις αντλιοστασίων λυμάτων, καθώς επίσης και προμήθεια υδρομετρητών για χρήση σε νέες συνδέσεις ακινήτων ή αντικαταστάσεις υδρομέτρων με μεγαλύτερη παροχή νερού και αντοχή σε υψηλές πιέσεις λόγω υψομετρικής διαφοράς με τις δεξαμενές τροφοδοσίας νερού.

Προσφορές υποβάλλονται για τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων, όπως αυτά προδιαγράφονται στην υπ’ αριθ. 04/2021 μελέτη της ΔΕΥΑΜ και τα έγγραφα της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Η δαπάνη αξίας των 39.930,00 χωρίς Φ.Π.Α. βαρύνει τον κωδικό 25-05-02 «Υλικά ύδρευσης–Αποχέτευσης-Ομβρίων» και τον κωδικό 12-04-00 «Αντικαταστάσεις-τοποθετήσεις νέων υδρομέτρων» του προϋπολογισμού του έτους 2021 της ΔΕΥΑΜ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/16.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών : 11/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα : 11:00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 21/04/2021 στη διεύθυνση : www.deyamalevizi.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).

Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη Διακήρυξης2 MB

Τελευταία τροποποίηση: 21 Απριλίου, 2021

Top