Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων για την Κάλυψη των Αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.»

29 Απριλίου, 2021

Αρ. Πρωτ. : 937/29-04-21
Α.Δ.Α.: . 65ΒΧΟΡΧΖ-5ΓΘ
Α.Δ.Α.Μ. : 21PROC008551640

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για τη μετακίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου, τη λειτουργία του εξοπλισμού των συνεργείων και την ομαλή λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Η προμήθεια περιλαμβάνει «Πετρέλαιο  Κίνησης» με CPV : 09134100-8 και «Αμόλυβδη  Βενζίνη» με CPV : 09132100-4, όπως αυτά προδιαγράφονται στην διακήρυξη της ΔΕΥΑΜ και τα έγγραφα της σύμβασης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Η δαπάνη αξίας 36.088,50 €  χωρίς Φ.Π.Α. για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον κωδικό 64-00-00 «Έξοδα κινήσεως μεταφ. μέσων & μηχανημάτων» του προϋπολογισμού του έτους 2021, και με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/16.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών : 18/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα : 11:00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 06/05/2021 στη διεύθυνση : www.deyamalevizi.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).

Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη Προκήρυξης1 MB

Τελευταία τροποποίηση: 29 Απριλίου, 2021

Top