Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ημιφορτηγού Αυτοκινητού (4Χ4) για την Κάλυψη των Αναγκών των Συνεργείων της ΔΕΥΑΜ

20 Ιουλίου, 2021

Αρ. Πρωτ. : 1746/15-07-2021
Α.Δ.Α. : 9ΛΠΦΟΡΧΖ-ΨΡΟ
Α.Δ.Α.Μ. : 21PROC008926329

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκίνητου (4χ4) για την κάλυψη των αναγκών των συνεργειών της ΔΕΥΑΜ, μέσω Λειτουργικής Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Operating Leasing) η οποία θα έχει διάρκεια 4 χρόνια, ενώ μετά το τέλος του παραπάνω διαστήματος το αυτοκίνητο θα περιέλθει στην κυριότητα της Υπηρεσίας με το αντίτιμο του 1€.

Προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 36/2020 μελέτη της ΔΕΥΑΜ και τα έγγραφα της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Η δαπάνη αξίας των 30.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. βαρύνει τον κωδικό 13-02 «Αυτοκίνητα Φ.Ι.Χ.» του προϋπολογισμού του έτους 2021, και με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού των  οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024, 2025 της ΔΕΥΑΜ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/16.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια από την από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και η παράδοση του οχήματος θα γίνει σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών : 04/08/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα : 11:00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 19/07/2021 στη διεύθυνση : www.deyamalevizi.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).

Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη Διακήρυξης2 MB

Τελευταία τροποποίηση: 20 Ιουλίου, 2021

Top