Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παροχή διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ», με α/α 136597.

20 Αυγούστου, 2021

Γάζι   20/08/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2092

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 2092/20-08-2021 εγγράφου της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ  Α.Ε.» για την παροχή διευκρινήσεων του αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού, σας αποστέλλουμε τις απαντήσεις της Υπηρεσίας μας.

                                                                                                              Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της  ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Αναστάσιος Λιαδάκης

 

ΠΑΡΟΧΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η :

 Στην παραγρ. 2.2.6 α. αναφέρει: α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε σε ποια έτη αναφέρεται 2018-2019-2020 ή 2019-2020-2021;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Η τελευταία τριετία στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 2.2.6 α. αφορά τα έτη 2018, 2019,  και 2020.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η :

 Β) Στην παραγρ. 2.2.2. διακήρυξης Εγγύηση συμμετοχής αναφέρει:

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 4.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το Παράρτημα V της παρούσας…….

Ενώ στην ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αναφέρει:

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού/ών χωρίς Φ.Π.Α., ανά ομάδα ειδών και ειδικότερα :

ΟΜΑΔΑ Α : 2.891,00 €

ΟΜΑΔΑ Β : 1.109,00 €

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν μπορούμε να δώσουμε προσφορά μόνο στη μια από τις δυο ομάδες ή και στις δυο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

·         Στην παράγραφο 1.3  της διακήρυξης «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» αναφέρεται ότι :

Προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο των ειδών, μίας ή περισσοτέρων ομάδων όπως προδιαγράφονται παρακάτω :

 

ΟΜΑΔΑC.P.V.
ΟΜΑΔΑ Α : Έτοιμο σκυρόδεμα C12/1544114100-3
ΟΜΑΔΑ Β : Ασφαλτόμιγμα Α.Σ.12,5 και ασφαλτικό γαλάκτωμα ΚΕ-5.44113620-7

 

·         Στο ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης αναφέρεται ότι :

Προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο των ειδών, μίας ή περισσοτέρων ομάδων όπως προδιαγράφονται παρακάτω :

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει  της τιμής.

 

ΟΜΑΔΑ Α – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜ.ΜΠΟΣΟΤ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €ΔΑΠΑΝΗ €
1Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15 εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας ΓαζίουΚυβικό μέτρο1.35060,0081.000,00
2Έτοιμο Σκυρόδεμα C12/15 εντός ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα και της Δημοτικής Ενότητας  ΤυλίσουΚυβικό μέτρο 

1.025

 

62,00

63.550,00
                                                                                                                            Καθαρή Αξία :144.550,00
Φ.Π.Α. 24% :34.692,00
Γενικό Σύνολο :179.242,00

 

ΟΜΑΔΑ Β – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜ.ΜΠΟΣΟΤ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €ΔΑΠΑΝΗ €
1ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ Α.Σ.12,5Τόνος69073,0050.370,00
2ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΕ-5Κιλό2.0322,505.080,00
                                                                                                                           Καθαρή Αξία  :55.450,00
Φ.Π.Α. 24% :13.308,00
Γενικό Σύνολο :68.758,00

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών, μίας ή περισσοτέρων ομάδων.

Η εγγύηση συμμετοχής, κατατίθεται από τους προσφέροντες σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Αν υποβληθεί προσφορά για μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ων. Το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής ανά ομάδα ειδών αναλύεται στην περιληπτική διακήρυξη της σύμβασης και ειδικότερα :

ΟΜΑΔΑ Α : Δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ (2.891,00 €).

ΟΜΑΔΑ Β : Χίλια εκατόν εννέα ευρώ (1.109,00 €)

                                                                        Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Παπαδάκη Καλλιόπη

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc.

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf Ερώτημα337 KB
pdf Παροχή διευκρινίσεων301 KB

Τελευταία τροποποίηση: 20 Αυγούστου, 2021

Top