Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παροχή διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ», με α/α 136597

30 Αυγούστου, 2021

Γάζι,   30/08/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2166

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ», με α/α 136597.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 2166/27-08-2021 εγγράφου της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παροχή διευκρινήσεων του αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού, σας αποστέλλουμε τις απαντήσεις της Υπηρεσίας μας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της  ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
Αναστάσιος Λιαδάκης

 

 

ΠΑΡΟΧΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ :

 Στην παραγρ. 2.2.8.2 Υπεργολαβία αναφέρει: «Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης………..»

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν μπορούμε να αναθέσουμε σε υπεργολάβο το ποσοστό 100% της συνολικής αξίας της μόνο της ΟΜΑΔΑΣ Α, δηλ. ο υπεργολάβος να αναλάβει το 72,28% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Η παράγραφος 2.2.8.2. Υπεργολαβία αναφέρει ότι :

«Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο οικονομικός φορέας μπορεί να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα(τα) της σύμβασης, τα οποία πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

Στην περίπτωση που το/α τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ελέγχει ότι δεν συντρέχουν για τους υπεργολάβους οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της αναφερόμενης στο θέμα διακήρυξης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού
Παπαδάκη Καλλιόπη
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc.

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf Ερώτημα276 KB
pdf Παροχή διευκρινίσεων278 KB

Τελευταία τροποποίηση: 30 Αυγούστου, 2021

Top