Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ατόμων με ειδικότητα χειριστή μηχανημάτων έργων με σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών

16 Δεκεμβρίου, 2021

ΓΑΖΙ,  16/12/2021
Αριθμ. Πρωτ.:3123

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δύο ατόμων με ειδικότητα  χειριστή μηχανημάτων έργων με σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 4765/21 (ΦΕΚ 6 Α/15-1-2021): Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.
 •  Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. γ του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των πάσης φύσεως επιχειρήσεών τους»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) σύμφωνα με το οποίο 2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος…
 • Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4662/20 Λοιπά θέματα , σύμφωνα με το οποίο : «Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ’ εξαίρεση της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης, συμπεριλαμβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργου διάρκειας σύμβασης που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού…» .
 • Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.4765/21. (περίπτ.ιε’ παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., στις οποίες προβλέπονται δώδεκα (20) θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου
 •  Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως ισχύει.
 • Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχει την υποχρέωση να  αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν.4765/21. (περίπτ.ιε’ παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21)
 • Με τις παραπάνω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. και εν ελλείψει ειδικότερης ρύθμισης  και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης ( άρθρα 7 του ν.1069/1980 και 258 παρ.1 ν.3463/2006, Ελ.Συν. πράξ. VII Tμ. 128/2012) να προσλαμβάνουν, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων,  προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή προσκαίρων αναγκών τους. Ως ειδικότερη δε περίπτωση πρόσκαιρης ανάγκης προβλέπεται στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου 206, η απουσία τακτικού υπαλλήλου του οικείου Ο.Τ.Α. λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας, ο οποίος δεν μπορεί να αναπληρωθεί για το διάστημα της απουσίας του από άλλο τακτικό υπάλληλο, λόγω του ότι τυγχάνει ο μοναδικός στο κλάδο του υπάλληλος της υπηρεσίας. Όπως δε έχει κριθεί (βλ. Ελ.Συν.  πράξεις Ι Τμ. 135, 39/2010), στις περιπτώσεις για τις οποίες δικαιολογείται η ως άνω πρόσληψη προσωπικού περιλαμβάνεται και η περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου που απορρέουν από ειδικότερες διατάξεις. Περαιτέρω, ενόψει του επείγοντος χαρακτήρα των αναγκών αυτών και της περιορισμένης χρονικής διάρκειας των συμβάσεων, οι οποίες καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο το διάστημα κατά το οποίο αυτές ανέκυψαν, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση του κανόνα που τίθεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, να διενεργείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, δηλαδή χωρίς διαγωνισμό και συνεπώς, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης με αναφορά σε γενικά ή ειδικά προσόντα των ενδιαφερομένων (πρβλ. ΚΠΕΔ Ι Τμ. 86/2013). Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 20/2019
 • Στην προκείμενη περίπτωση η πρόσληψη του έκτακτου αυτού προσωπικού κρίνετε αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ δεδομένης της απουσίας δυο εργαζομένων τακτικού προσωπικού, ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργου, μοναδικών στον κλάδο, λόγω ειδικής άδειας σύμφωνα με τις υπ αρ. πρωτ. 293/2020 και  57/2020 αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, για το λόγο ότι  η Επιχείρηση  έχει αποδυναμωθεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί για κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες, που προέκυψαν εν έλλειψη τακτικού προσωπικού για την  αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στις ανάγκες καθαρισμού των διελεύσεων όμβριων υδάτων προς την θάλασσα αλλά και τον καθαρισμό των δικτύων όμβριων υδάτων στο σύνολο του Δήμου Μαλεβιζίου, δεδομένης της περιόδου αρχής Φθινοπώρου. Οι εργασίες καθαρισμού καθίσταται απαραίτητες προκειμένου να αποφευχθούν  πλημμυρικά φαινόμενα που θα θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
 • Την υπ. αριθ.232/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μαλεβιζιου.

Ανακοινώνει

την  πρόσληψη με τετράμηνη σύμβαση δύο  εργαζόμενων με την παρακάτω ειδικότητα και τυπικά προσόντα  :

ΕιδικότηταΔιάρκειαΑριθμός ατόμων
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ4 μήνες2

Τυπικά προσόντα

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B΄  τάξης Δ΄ του π. δ. 31/1990, ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει (*),

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού – χειριστή.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με  συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία 18 έως 65
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών και άδειας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων
 • Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας

Για την συγκεκριμένη  δαπάνη  έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω ΚΑ  του εκτελούμενου Προϋπολογισμού  της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., έτους 2021

 • Στον ΚΑ 60-00-00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού» ποσό 800.000,00 €
 • Στον Κ.Α 60-03-00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού» ποσό 208000,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική  αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. (υπόψιν κ. Μπορμπουδάκη Καλλιόπη) και συγκεκριμένα στο email:deyam@deyamalevizi.gr μέσα σε προθεσμία (3)  εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στον πίνακα  ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και  στην  ιστοσελίδα της καθώς και  του  Δήμου Μαλεβιζίου,  δηλαδή  από  17/12/2021  έως 21/12/2021. Η σχετική ανακοίνωση καθώς και υπόδειγμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης θα είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.deyamalevizi.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ221 KB
pdf Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας208 KB
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ377 KB

Τελευταία τροποποίηση: 16 Δεκεμβρίου, 2021

Top