Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

5 Ιανουαρίου, 2022

Γάζι   05/01/2022
Αριθ. Πρωτ. : 15

Για τον διαγωνισμό της αναφερόμενης στο θέμα παροχής υπηρεσιών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 19/01/2022 σας διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά την παράγραφο 3.4 «Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία» της διακήρυξης τυγχάνει εφαρμογής από 1/3/2022.

Δεδομένου ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αξίας της εν λόγω σύμβασης είναι κάτω των 60.000,00 €, εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν. 4412/2016 περί ενστάσεων.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf Παροχή Διευκρινήσεων162 KB

Τελευταία τροποποίηση: 5 Ιανουαρίου, 2022

Top