Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.» με α/α 156126

14 Μαρτίου, 2022

Γάζι, 11/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 589

Σε συνέχεια αιτήματος παροχής διευκρινήσεων για τον αναφερόμενο στο θέμα διαγωνισμό, σας κάνουμε γνωστά τα κατωτέρω :

Στην παράγραφο  2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της διακήρυξης αναφέρεται :

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται (επί ποινής αποκλεισμού) να διαθέτουν:

α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τα τρία τελευταία έτη ύψους τουλάχιστον ίσο με το 150 % του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται σαν άθροισμα των μέσων ετήσιων κύκλων εργασιών των συμμετεχόντων επί το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στην Κοινοπραξία.

β) μέσο ”ειδικό’ ετήσιο κύκλο εργασιών τα τρία τελευταία έτη, ύψους τουλάχιστον το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

και στην παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της διακήρυξης αναφέρεται :

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται (επί ποινής αποκλεισμού) να διαθέτουν:

α) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν εκτελέσει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και περατώθηκαν κανονικά, προμήθειες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης, το κόστος των οποίων υπερβαίνει ή είναι τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Ένωση γίνεται δεκτή η εκτέλεση των ανωτέρω, από ένα εκ των μελών τους το οποίο τα διαθέτει αυτά.

β) να διαθέτουν κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, στην οποία να αποτυπώνεται το απασχολούμενο προσωπικό, οι σχέσεις εργασίας, το διάστημα απασχόλησης και οι ειδικότητές τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου  75 «Κριτήρια επιλογής»  του ν.4412/2016, όταν μία σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα.

Δεδομένου ότι τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε μία ή περισσότερες ομάδες, οι οικονομικούς φορείς απαιτείται (επί ποινής αποκλεισμού) να διαθέτουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.2.5 και 2.2.6 για τον  προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων της διακήρυξης που συμμετέχουν.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της  ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
Αναστάσιος Λιαδάκης

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ166 KB

Τελευταία τροποποίηση: 14 Μαρτίου, 2022

Top