Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.» με α/α 156126

24 Μαρτίου, 2022

Γάζι   23/03/2022
Αριθ. Πρωτ. : 681

Θέμα: Παροχή Διευκρινήσεων για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.» με α/α 156126

Σε συνέχεια αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων για τον αναφερόμενο στο θέμα διαγωνισμό, σας κάνουμε γνωστά τα κατωτέρω :

 1. ΟΜΑΔΑ 1 – ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ (Α.Τ.33 έως 40)

Δεν απαιτείται να υποβληθούν  στοιχεία με τη τεχνική προσφορά.

 1. ΟΜΑΔΑ 1 – ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ/PVC (Α.Τ.41 έως 58)

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές όπως αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Επομένως οι κοχλίες και τα περικόχλια για τα υλικά ¨ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ¨ θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 321 και AISI 316 αντίστοιχα.

 1. ΟΜΑΔΑ 1 – ΖΥΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ, ΡΝ 16 (Α.Τ. 75)

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό βαφής, από ανεξάρτητο φορέα, αντιδιαβρωτικής προστασίας και από πιστοποιητικό του υλικού κατασκευής των ελαστικών στεγανότητας.

 1. ΟΜΑΔΑ 1 – ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΝΟΧ (Α.Τ. 75)

Η απαιτούμενη ονομαστική πίεση λειτουργίας για το κολλεκτερ ύδρευσης ΙΝΟΧ είναι 16 ατμ. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια ή σκαρίφημα, το οποίο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στην μελέτη.

 1. ΟΜΑΔΑ 1 – ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΜΟΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ, ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ (Α.Τ.95 έως 102)

Δεν απαιτείται να υποβληθούν  στοιχεία με τη τεχνική προσφορά.

 1. ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΕ-100, ΡΝ16, ΡΝ20 και ΡΝ 25 (Α.Τ.1 έως 49)

Όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDΡΕ) ,) σύμφωνα με το πρότυπο EN 12201 Parts 1-7 με τίτλο «Plastic piping systems for water supply –Polyethylene (pe)». Αυτό σημαίνει ότι ό λόγος SDR –Standard dimension ratio σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12201 part 2 έχει ως εξής :

Για Εξαρτήματα από υλικό PE 100 , ονομαστικής πίεσης PN16, SDR11.

Για Εξαρτήματα από υλικό PE 100 , ονομαστικής πίεσης PN20, SDR9.

Για Εξαρτήματα από υλικό PE 100 , ονομαστικής πίεσης PN25, SDR7,4 .

 1. ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ PE – ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ (Α.Τ. 50 – Α.Τ.52)

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται για την υποβολή μόνο  των στοιχείων που ζητούνται να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά του ανωτέρω είδους της ομάδας 2.

 1. ΟΜΑΔΑ 2 – ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE)3Ης ΓΕΝΙΑΣ, ΡΕ 100 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 12201-2 (Α.Τ. 64 – Α.Τ.76)

Δεδομένου ότι η α’ ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αγωγών πολυαιθυλενίου είναι καθοριστικός παράγοντας επίτευξης των πραγματικών τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος, ο οικονομικός φορέας για τα υλικά της ομάδας 2, ¨Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (Α.Τ. 64 – Α.Τ 76)¨ υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία που απαιτούνται συμπεριλαμβανομένων τα απαραίτητα πιστοποιητικά πρώτης ύλης όπως αναφέρονται στη παράγραφο 2.3 των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

Διευκρινίζεται ότι αγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDΡΕ) ,) σύμφωνα με το πρότυπο EN 12201 Parts 1-7 με τίτλο «Plastic piping systems for water supply –Polyethylene (pe)». Αυτό σημαίνει ότι ό λόγος SDR –Standard dimension ratio σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12201 part 2 έχει ως εξής:

Για αγωγό από υλικό PE 100 , ονομαστικής πίεσης PN16, SDR11.

Για αγωγό από υλικό PE 100 , ονομαστικής πίεσης PN20, SDR9.

Για αγωγό από υλικό PE 100 , ονομαστικής πίεσης PN25, SDR7,4.

 1. ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ (ΦΛΑΝΤΖΑ) ΑΠΟ E.P.D.M. (Α.Τ. 103 – Α.Τ.109)

Δεν απαιτείται να υποβληθούν  στοιχεία με τη τεχνική προσφορά.

 1. ΟΜΑΔΑ 3 – ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (Α.Τ. 1 – Α.Τ. 4)

Η πίεση λειτουργίας αναφέρεται αναλυτικά για κάθε διατομή στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 3η Ομάδα (Α.Τ. 1 – Α.Τ. 4).

Το ελάχιστο βάρος των σφαιρικών κρουνών για την διατομή ¾ είναι 380 gr.

Διατομή  2’’ αντιστοιχεί σε DN 50.

Οι τιμές Kv δεν πρέπει να είναι μικρότερες από τις παρακάτω ανά διατομή:

¾’’ – Kv 41

2’’ – Kv 290

 1. ΟΜΑΔΑ 3 – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (Α.Τ. 12 – Α.Τ. 26)

Τα υλικά του  Α.Τ. 12,13,14 και 15 του ενδεικτικού προϋπολογισμού αναφέρονται σε ορειχάλκινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα χαλκού. Να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές όπως δίνονται στην μελέτη χωρίς να ληφθεί υπόψη η πρόταση «θα είναι κατάλληλα και για χρήση σε σωλήνα με ενίσχυση πυρήνα αλουμινίου».

 1. ΟΜΑΔΑ 3 – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (Α.Τ. 66 – Α.Τ. 67)

Τα υλικά του  Α.Τ 66 και Α.Τ. 67 αποτελούν συνδέσμους τόσο για ένωση όσο και για επισκευή.

 1. ΟΜΑΔΑ 3 – ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (Α.Τ. 68 – Α.Τ. 70)

Δεν απαιτείται να υποβληθούν  στοιχεία με τη τεχνική προσφορά.

 1. ΟΜΑΔΑ 4 – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (Α.Τ. 1 – Α.Τ.2)

Αποδεκτοί είναι οι υδρομετρητές που θα συνοδεύονται από πλαστική ασφάλεια των ενωτικών παρεμβυσμάτων, όπως περιγράφεται στα Γενικά Χαρακτηριστικά των υλικών της Ομάδας 4, Α.Τ1 και Α.Τ 2 “ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ”.

 1. ΟΜΑΔΑ 1- ΟΜΑΔΑ 2- ΟΜΑΔΑ 3- ΟΜΑΔΑ 4

Η Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.4.3.2.  της διακήρυξης «Τεχνική Προσφορά» του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.».

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της  ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
Αναστάσιος Λιαδάκης

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ - 2199 KB

Τελευταία τροποποίηση: 24 Μαρτίου, 2022

Top