Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Λήξης Υποβολής Προσφορών του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»

4 Απριλίου, 2022

Αρ. Πρωτ. : 784/04-04-2022
Α.Δ.Α.       : Ψ584ΟΡΧΖ-Τ2Μ
Α.Δ.Α.Μ.  : 22PROC010319921

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 285/2022 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και της υπ’ αριθ. 41/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των φρεατίων, των αγωγών αποχέτευσης-ακαθάρτων καθώς επίσης των αντλιοστασίων λυμάτων και των σηπτικών δεξαμενών-αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΜ, μέχρι την 18/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 15:00.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για τις υπηρεσίες με CPV 90470000-2, όπως αυτές προδιαγράφονται στην υπ’ αριθ. 39/2021  μελέτη της ΔΕΥΑΜ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ίδια η ΔΕΥΑΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 80.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α. 61-90-14 «Αμοιβή εταιρ. αποφράξεων -Θυροφράγματα» του προϋπολογισμού του έτους 2021, και με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, 2023 και 2024 της ΔΕΥΑΜ.

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για είκοσι τέσσερις (24) μήνες με δυνατότητα παράτασης για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 153664

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στις διευθύνσεις: www.deyamalevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων ηλεκτρονικής έκδοσης, υποβάλλονται στην υπηρεσία πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ήτοι 21/04/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι χίλια εξακόσια ευρώ (1.600,00 €).

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).

Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Λιαδάκης Αναστάσιος

Τελευταία τροποποίηση: 4 Απριλίου, 2022

Top