Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Παροχή διευκρινήσεων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

20 Οκτωβρίου, 2022

Γάζι   20/10/2022
Αριθ. Πρωτ. : 2832

                                                                                                                                                               ΠΡΟΣ:
                                                                                                                                  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι με την υπ’ αριθ. 2750/12-10-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥA ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», στην παράγραφο Δικαιολογητικά συμμετοχής και στην υποπαράγραφο «Αποδεικτικά διαπίστευσης για εργαστήρια» αναφέρεται ότι:

«…Ο οικονομικός φορέας οφείλει να διαθέτει και να λειτουργεί εργαστήριο διαπιστευμένο κατά το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLA testing).

Επίσης για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να διασφαλίζεται η σωστή συντήρηση και η έγκαιρη μεταφορά των δειγμάτων στην έδρα του εργαστηρίου στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα διεθνή πρότυπα ISO 19458 και ISO 5667.

Σχετικά με τις αναλύσεις ραδιενεργών ουσιών, το εργαστήριο των αναλύσεων πρέπει να είναι το εργαστήριο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ή εργαστήριο που να έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από την ΕΕΑΕ, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρ.7 της ΚΥΑ Π/112/1057/2016/1.2.2016.

Σε περίπτωση που το πεδίο διαπίστευσης του οικονομικού φορέα δεν καλύπτει το σύνολο των εργαστηριακών παραμέτρων, επιτρέπεται η συνεργασία με άλλο διαπιστευμένο στις παραμέτρους αυτές εργαστήριο.

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει διαπίστευση στην δειγματοληψία (για φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους) και στις παραμέτρους που αφορούν το πόσιμο νερό : Ολικά κολοβακτηριοειδή (Tcoli), EColi, εντερόκοκκοι, αριθμός αποικιών στους 22οC, ελεύθερο & ολικό χλώριο, pH, αγωγιμότητα, θολότητα, χρώμα, οσμή, γεύση, σκληρότητα και χλωριούχα.

Το συνεργαζόμενο εργαστήριο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις ως προς την διαπίστευση για το πεδίο των αναλύσεων που δεν καλύπτεται από το συμμετέχον εργαστήριο (προσκόμιση διαπίστευσης συνεργαζόμενου εργαστηρίου και πεδίου εφαρμογής αυτού)…».

 Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω απαιτούμενες διαπιστεύσεις αφορούν τη διαδικασία δειγματοληψίας, συντήρησης και διαχείρισης δειγμάτων για τις αναλύσεις καθώς και τη διαδικασία των αναλύσεων σε νερό και λύματα στις παραμέτρους που συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και Θ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου «Β. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων» της υπ’ αριθ. 44/2022 μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της  ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
Αναστάσιος Λιαδάκης

Σχετικά αρχεία

ΑρχείοΜέγεθος Αρχείου
pdf ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ181 KB

Τελευταία τροποποίηση: 20 Οκτωβρίου, 2022

Top