Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ θέσεων πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα καιρικά φαινόμενα της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσσου και της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνας

30 Απριλίου, 2024

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: «Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15/05/2024».

 

 

Γάζι : 24/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 995

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

θέσεων πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα καιρικά φαινόμενα της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσσου και της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνας  του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη :

 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου (Φ.Ε.Κ. 3062/26-09-2016) άρθρο 61 παρ 1 «Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και άλλων παροδικών υπηρεσιακών αναγκών…».
 • Το Ν.3584/2007, άρθρο 212, με τίτλο «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες»
 • Σύμφωνα με το Υποκεφάλαιο Γ, άρθρο 36 του ν. 4765/2021
  «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει ως εξής:
 1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά την παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος διενεργείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνον:

α) σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές,
β) σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής της δημόσιας απειλής.

 γ) εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτής κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας.

 1. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 2. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού και τήρησης του παρόντος άρθρου.
 • Το Ν.4325/2015 άρθρο 41 «…Από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007».
 • Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: Α1347/16-04-24 (ΑΔΑ:ΨΨΥΡ46ΝΠΙΘ-2ΗΤ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 • Το ν.5099/2024 Υποχρεωτικές δαπάνες Άρθρου 158 & 160 ΔΚΚ.

Ανακοινώνει

την πρόσληψη με  σύμβαση ορισμένου χρόνου δώδεκα εργαζομένων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα καιρικά φαινόμενα της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσσου και της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνας του Δήμου Μαλεβιζίου, με τις παρακάτω ειδικότητες και τυπικά προσόντα :  

Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός ατόμων Τυπικά προσόντα
ΔΕ – ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου Έως

17/10/24

2 Απόφοιτος ΔΕ  ή Μέσης Τεχνικής Σχολής

Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

1ετής προϋπηρεσία στον χειρισμό Μηχανημάτων Εργοταξίου.

 Δ.Ε. Υδραυλικών

 

Έως

17/10/24

 

4 Απόφοιτος ΔΕ ή ΥΕ ή Μέσης Τεχνικής Σχολής

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού

 

ΥΕ-Εργατών Ύδρευσης/ Αποχέτευσης

 

Έως

17/10/24

 

4 Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή κατώτερης Τεχνικής Σχολής
ΠΕ –Πολιτικών Μηχανικών Έως

17/10/24

 

1 Υποχρεωτικά τυπικά προσόντα :

Δίπλωμα Ανωτάτης Σχολής εσωτερικού ή ισότιμης του εξωτερικού.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας

Ιδιαίτερα αξιολογούμενα προσόντα :

Προϋπηρεσία τουλάχıστον (2) έτη σε Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης.

Εμπειρία σε μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη αντίστοιχων έργων ή μελετών .

Γνώση μίας από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική ή Ισπανικής

ΠΕ –Χημικών Μηχανικών Έως

17/10/24

 

1 Υποχρεωτικά τυπικά προσόντα :

Δίπλωμα Ανωτάτης Σχολής εσωτερικού ή ισότιμης του εξωτερικού.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας

Ιδιαίτερα αξιολογούμενα προσόντα :

Προϋπηρεσία τουλάχıστον (2) έτη σε Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης.

Εμπειρία σε μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη αντίστοιχων έργων ή μελετών .

Γνώση μίας από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική ή Ισπανικής

A. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία 18 έως 65
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Για τη συνδρομή των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2 άρθρο 169 Ν. 3584/2007), (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο Δικαιολογητικών
 4. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)
 5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ (AMA).

Γ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση  της  ανακοίνωσης θα  γίνει στο   Πρόγραμμα Διαύγεια του  Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος της ΔΕΥΑ  Μαλεβιζίου και του  Δήμου  Μαλεβιζίου (Γάζι) καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους στο www.deyamalevizi.gr.

Δ. ΤΟΠΟΣ    ΚΑΙ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική  αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο Γραφείο Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. (υπόψιν κ.κ. Μπορμπουδάκη Καλλιόπη) και συγκεκριμένα στο e-mail:deyam@deyamalevizi.gr και από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης και στον Πίνακα Ανακοινώσεων αυτής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η σχετική ανακοίνωση καθώς και υπόδειγμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.deyamalevizi.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία (7) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στον πίνακα  ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και  στην  ιστοσελίδα της καθώς και  του  Δήμου Μαλεβιζίου,  δηλαδή  από  01/05/2024 έως 15/05/2024.

Για την συγκεκριμένη  δαπάνη  έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω Κ.Α 60-00-00 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού» & Κ.Α 60-03-00 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού» του υπό έγκριση Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., του οικονομικού έτους 2024.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Ιωάννης Βάμβουκας

Τελευταία τροποποίηση: 30 Απριλίου, 2024

Top