Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000m3/ημέρα ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

20 Ιουνίου, 2024

Γάζι : 19 / 06 /2024
Αριθ. Πρωτ.:1575
Α.Δ.Α. : Ρ2Ω8ΟΡΧΖ-2Γ1
 Α.Δ.Α.Μ. : 24PROC014973277

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο :

 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000m3/ημέρα ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

προϋπολογισμού  συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 985.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 21/06/2024  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: http://www.deyamalevizi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 29/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 02/08/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 348503.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. αναλύεται ως εξής:

α) το ποσό 657.000,00 € για τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας αφαλάτωσης για πέντε (5) έτη με δυνατότητα προαίρεσης (εκτός ηλεκτρικής ενέργειας).

β) το ποσό των 328.500,00 € για την δυνατότητα προαίρεσης, για επιπλέον τριάντα (30) μήνες.

Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 985.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 65122000-0 και 41110000-3.

Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία προσφορά.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 13.140,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ  τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή την  01/03/2025.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για άλλους τριάντα (30) μήνες, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης είναι, στην Ε.Ε. η 19/06/2024 και στον ελληνικό τύπο η 21/06/2024.

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

     Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2814409067.

Αρμόδιος : Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου

Βάμβουκας Ιωάννης

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
zip Τεύχη Διαγωνισμού 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: 20 Ιουνίου, 2024

Top