Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

Ισολογισμός 2020

22 Μαρτίου, 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ  Μαλεβιζίου στην 11η/12-8-2021 Συνεδρίασή του με την 157/2021 απόφαση, εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσης και τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2020 της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου   σύμφωνα με τις διατάξεις του , άρθρο 8, έχει  καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα   ΔΙΑΥΓΕΙΑ (157/2021 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑΨ0ΜΦΟΡΧΖ-ΕΧΞ). 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΙΑΔΑΚΗΣ

Τελευταία τροποποίηση: 22 Μαρτίου, 2022

Top