Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

21 Νοεμβρίου, 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ  Μαλεβιζίου στην 21η/30-10-2023 Συνεδρίασή του με την 268/2023 απόφαση, εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσης και τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου   σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4483/2017, άρθρο 8, έχει  καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα   ΔΙΑΥΓΕΙΑ (268/2023 απόφαση Δ.Σ. ΑΔΑΡΤΛΖΟΡΧΖ-ΨΞΝ). 

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΙΑΔΑΚΗΣ

Τελευταία τροποποίηση: 21 Νοεμβρίου, 2023

Top